Projecte jurídic d’assistència a persones refugiades. Necessitem la teva ajuda

Alhora també estem treballant per denunciar les condicions indignes d’acollida en que es troben, que no garanteixen els seus drets bàsics i no reuneixen els mínims de dignitat i seguretat. La nostra voluntat és la de fer-ho de la mà de la societat grega amb qui conjuntament col·laborem per donar sortida a la situació jurídica d’aquestes persones i la vulneració dels seus drets fonamentals.

juridic

Actualment estem assistint jurídicament més de 100 persones, amb més de 40 famílies, algunes amb situacions d’especial vulnerabilitat. Són famílies que hem conegut personalment als nostres viatges a Grècia i a les que intentem oferir una sortida a la seva situació legal. Tot i la falta d’expectatives positives que ens ofereix el panorama del procediment grec i la inacció política dels organismes i Estats involucrats, no renunciem a acompanyar aquestes persones en la seva lluita per accedir al dret d’asil o de ser traslladades a un país segur –que no és Turquia– que les aculli amb plenes garanties en els diferents programes de reubicació a diferents països europeus, especialment a d’Estat espanyol.

Necessitem del vostre suport econòmic per totes les despeses que es deriven d’aquesta activitat. Cap de nosaltres (activistes de StoMMp i advocades de Barcelona i d’altres experts i juristes col·laboradors) cobrem per la feina però es necessiten recursos pels viatges, pels procediments jurídics i per algunes despeses de les famílies. Actualment les despeses les estem assumint les persones involucrades amb el suport d’alguns donatius que rebem a StopMM, però necessitem donar un salt endavant en el projecte en termes logístics i per això necessitem més recursos. Ens ajudeu?

NÚMERO DE COMPTE CORRENT Caixa d’Enginyers:  ES78 3025 0005 8214 3328 2790

ASSUMPTE: JURIDIC STOPMM

Una de les advocades amb la que col·laborem, Marta Anglí, intervé al programa Late Motive d’Andreu Buenafuente (minut 36), així com una de les persones a les quals li donem assistència, el Toufiq Saifi (minut 40).

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=3DsTIeIzo5g&w=560&h=315]

Si voleu llegir més sobre el projecte, continueu llegint….

Als diferents viatges que hem pogut realitzar a Grècia, tant a Lesbos com a Idomeni, hem pogut constatar la greu situació que viuen les persones refugiades. Especialment tot allò que té a veure amb les necessitats més bàsiques i els drets fonamentals. El més paradigmàtic, atenent la situació d’aquestes persones, és el dret a l’asil que està vulnerat en totes les formes possibles i que és una peça més del caos que es viu als campaments de refugiats.

Veníem arrossegant la nostra preocupació sobre la falta d’informació i la poca fiabilitat de les qüestions que anaven sorgint i que ens arribaven, quan ens contacta un grup d’advocades amb ganes de fer alguna cosa. Ens vam arremangar amb elles i avui us podem explicar el nostre projecte jurídic.

El nostre objectiu és evidenciar que la situació jurídica d’aquestes persones es troba absolutament bloquejada per manca de voluntat política i per incompliment dels acords vigents, així com per la inacció dels organismes competents.

Es podria parlar de col·lapse per una situació excepcional? Sí, si no fos perquè no es posen els mitjans i els recursos disponibles per afrontar-ho. Per tant, no ens enganyem, si fins ara a Espanya han vingut 18 persones (20 si comptem les heroiques arribades de l’entrenador de futbol i d’Osman, el nen amb paràlisi cerebral) no és per col·lapse, és per falta de voluntat política. I és absolutament escalable a d’altres qüestions, si l’EASO (European Asylum Support Office) no dóna l’abast a registrar persones és perquè no s’hi posen els professionals necessaris.

I perquè? Perquè no volem donar asil a aquestes persones , no volem reubicar-les ni volem que es reunifiquin amb les seves famílies. És així de senzill. Les famílies esgotades, opten per altres vies, i acaben posant la seva vida en mans de màfies i traficants que els hi ofereixen la possibilitat d’avançar, d’arribar a algun lloc, de deixar d’esperar. No els hi queden masses més opcions perquè la situació de bloqueig es menga els seus recursos i no poden aguantar per més temps.

Bé, doncs aquí és on humilment volem incidir. Sabem que tenim poques possibilitats, coneixem perfectament totes les dificultats jurídiques que ens esperen pel camí (tenim la sort de comptar amb persones expertes en drets humans i juristes que col·laboren en el projecte) però anem a per totes. Volem que les persones refugiades se’ls hi garanteixi el seu dret a l’asil i posarem totes les eines al nostre abast per fer-ho. També val la pena dir que posem molt d’esforç per mirar de no donar falses expectatives a les persones refugiades i sobretot que la nostra proposta no sigui en cap cas obstacle per qualsevol oportunitat que se’ls pugui presentar. La seva situació és d’extrema vulnerabilitat i s’estan trobant amb abusos de tot tipus, qualsevol precaució que prenem amb ells és imprescindible.

No us expliquem detalls del procediment jurídic que estem portant a terme perquè considerem que no és l’espai, estem a disposició de qualsevol que vulgui tenir-ne més informació o vulgui col·laborar. A grans trets us podem dir que estem treballant amb 3 línies d’acció:

  • La primera és facilitar que les persones refugiades que volen venir a Espanya puguin ser incloses als programes de reubicació existents i siguin traslladades a l’estat en el menor temps possible.
  • La segona és garantir l’accés a la petició d’asil a les persones que no ho poden fer (estiguin lliures o detingudes a Moria) per totes les través administratives existents i la situació d’especial inaccesibilitat en que es troben
  • La tercera, recopilar totes les vulneracions de drets que ens anem trobant i donar-les a conèixer públicament i denunciant-les quan sigui necessari.

Aquesta crisi humanitària, que no és nova al món però sí ho és a Europa, ha vingut per quedar-se. La situació d’aquestes persones lluny de millorar, empitjora. Les persones que continuen arribant a Europa cada cop ho fan en pitjors condicions (logístiques i personals) i les que fa temps que s’hi troben, estan exhaustes i desesperades per la manca d’informació i de solucions que se’ls hi ofereixen.

Per tant, tenim molta feina per endavant i necessitem de tot el vostre suport.

Leer en castellano:

Estamos colaborando con un grupo de abogadas para ofrecer asistencia jurídica a personas que están detenidas o bloqueadas en Grecia sin poder pedir asilo ni entrar en los procesos de reubicación con las garantías legales y la agilidad que la situación de vulnerabilidad de estas personas requiere. A la vez también estamos trabajando para denunciar las condiciones indignas de acogida en que se encuentran, que no garantizan sus derechos básicos y no reúnen los mínimos de dignidad y seguridad. Nuestra voluntad es la de hacerlo de la mano de la sociedad griega con quien conjuntamente colaboramos para dar salida a la situación jurídica de estas personas y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Actualmente estamos asistiendo jurídicamente a más de 100 personas, con más de 40 familias, algunas en situaciones de especial vulnerabilidad. Son familias que hemos conocido personalmente en nuestros viajes a Grecia y a las que intentamos ofrecer una salida a su situación legal. A pesar de la falta de expectativas positivas que nos ofrece el panorama del procedimiento griego y la inacción política de los organismos y Estados involucrados, no renunciamos a acompañar estas personas en su lucha por acceder al derecho de asilo o de ser trasladadas a un país seguro –que no es Turquía– que las acoja con plenas garantías en los diferentes programas de reubicación de diferentes países europeos, especialmente del Estado español.

Necesitamos vuestro apoyo económico por todos los gastos que se derivan de esta actividad. Ninguno de nosotros (activistas de Stop Mare Mortum y abogadas de Barcelona y otros expertos y juristas colaboradores) cobramos por el trabajo, pero se necesitan recursos para los viajes, los procedimientos jurídicos y algunos gastos de las famílias. Actualmente, los gastos, los estamos asumiendo las personas involucradas con el apoyo de algunos donativos que recibimos en StopMareMortum, pero necesitamos dar un salto adelante en el proyecto en términos logísticos, y por eso necesitamos más recursos. ¿Nos ayudáis?

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE Caja de lngenieros:  ES78 3025 0005 8214 3328 2790
ASUNTO: JURÍDICO STOP

Una de las abogadas con las que colaboramos, Marta Anglí, interviene en el programa Late Motive de Andreu Buenafuente (minuto 36), así como una de las personas a las que le prestamos asistencia, Toufiq Saifi (minuto 40).

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=3DsTIeIzo5g&w=560&h=315]

Si queréis leer más sobre el proyecto, continuad leyendo…

En los diferentes viajes que hemos podido realizar a Grecia, tanto a Lesbos como Idomeni, hemos podido constatar la grave situación que viven las personas refugiadas. Especialmente todo aquello que tiene que ver con las necesidades más básicas y los derechos fundamentales. Lo más paradigmático, respecto la situación de estas personas, es el derecho al asilo que está vulnerado en todas las formas posibles y que es una pieza más del caos que se vive en los campamentos de refugiados.

Veníamos arrastrando nuestra preocupación sobre la falta de información y la poca fiabilidad de las cuestiones que iban surgiendo y que nos llegaban, cuando nos contactó un grupo de abogadas con ganas de hacer algo. Nos arremangamos con ellas y hoy os podemos explicar nuestro proyecto jurídico.

Nuestro objetivo es evidenciar que la situación jurídica de estas personas se encuentra absolutamente bloqueada por carencia de voluntad política y por incumplimiento de los acuerdos vigentes, así como por la inacción de los organismos competentes.

¿Se podría hablar de colapso por una situación excepcional? Sí, si no fuera porque no se ponen los medios y los recursos disponibles para afrontarlo. Por lo tanto, no nos engañemos, si hasta ahora a España han venido 18 personas (20 si contamos las heroicas llegadas del entrenador de fútbol y de Osman, el niño con parálisis cerebral) no es por colapso, es por falta de voluntad política. Y es absolutamente escalable a otras cuestiones, si la EASO (European Asylum Support Office) no da abasto a registrar personas es porque no se  ponen los profesionales necesarios.

¿Y por qué? Porque no queremos dar asilo a estas personas, no queremos reubicarlas ni queremos que se reunifiquen con sus familias. Es así de sencillo. Las familias agotadas, optan por otras vías, y acaban poniendo su vida en manos de mafias y traficantes, que les ofrecen la posibilidad de avanzar, de llegar a algún lugar, de dejar de esperar. No les quedan demasiadas opciones, porque la situación de bloqueo devora sus recursos y no pueden aguantar más tiempo.

Bien, pues aquí es dónde humildemente queremos incidir. Sabemos que afrontamos un reto importante, conocemos perfectamente todas las dificultades jurídicas que nos esperan por el camino (tenemos la suerte de contar con personas expertas en derechos humanos y juristas que colaboran en el proyecto), pero vamos a por todas! Queremos que a las personas refugiadas se les garantice su derecho al asilo y pondremos todas las herramientas a nuestro alcance para hacerlo. También vale la pena decir que ponemos mucho esfuerzo en no dar falsas expectativas a las personas refugiadas y sobre todo que nuestra propuesta no sea en ningún caso obstáculo a cualquier oportunidad que se les pueda presentar. Su situación es de extrema vulnerabilidad y se están encontrando con abusos de todo tipo; cualquier precaución que tomemos con ellos es imprescindible.

No os explicamos detalles del procedimiento jurídico que estamos llevando a cabo, porque consideramos que no es el espacio, estamos a disposición de cualquier persona que quiera tener más información o quiera colaborar. A grandes rasgos os podemos decir que estamos trabajando en 3 líneas de acción:

  • La primera es facilitar que las personas refugiadas que quieren venir a España puedan ser incluidas en los programas de reubicación existentes y sean trasladadas al estado en el menor tiempo posible.
  • La segunda es garantizar el acceso a la petición de asilo a las personas que no lo pueden hacer (estén libres o detenidas en Moria) por todas las trabas administrativas existentes y la situación de especial inaccesibilidad en que se encuentran.
  • La tercera, recopilar todas las vulneraciones de derechos que nos vamos encontrando y darlas a conocer públicamente y denunciarlas cuando sea necesario.

Esta crisis humanitaria, que no es nueva en el mundo, pero sí lo es en Europa, ha venido para quedarse. La situación de esas personas, lejos de mejorar, empeora. Las personas que continúan llegando a Europa cada vez lo hacen en peores condiciones (logísticas y personales) y las que hace tiempo se encuentran en suelo europeo, están exhaustas y desesperadas por la carencia de información y de soluciones que se les ofrece. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo por delante y necesitamos de todo vuestro apoyo.